Sarantis Oroldvidis


Odwiedź naszą witrynę grupową

Sarantis Group| English

lub wybierz lokalizację

POLIPAK

Regulamin

 • ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

Odwiedzający / użytkownik stron i usług na stronie internetowej GRUPY SARANTIS SA powinien przeczytać poniższy regulamin korzystania z nich uważnie i w przypadku niezgody z wymienionymi warunkami, nie powinien z nich korzystać. W przeciwnym razie zakłada się, że odwiedzający / użytkownik akceptuje warunki niniejszego dokumentu i wyraża na nie zgodę. Informacje prawne i warunki zawarte w niniejszym dokumencie dotyczą wszystkich stron internetowych GRUPY SARANTIS SA, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej na konkretnej stronie.

SARANTIS SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania podjęte przez jakąkolwiek osobę lub organizację, niezależnie od ich lokalizacji, w wyniku, bezpośrednio lub pośrednio, informacji zawartych lub dostępnych za pośrednictwem tej strony internetowej, niezależnie od tego, czy informacje te zostały dostarczone przez GRUPĘ SARANTIS SA lub osobę trzecią. Żadna część niniejszej witryny nie powinna być interpretowana jako porada lub rekomendacja, a niniejsza witryna nie powinna być traktowana jako podstawa do podejmowania jakichkolwiek decyzji lub działań. Informacje zawarte na tej stronie internetowej mogą nie zawsze być w pełni aktualne i z tego powodu informacje te są dostarczane  w stanie "W JAKIM SĄ" i "W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI". GRUPA SARANTIS SA nie składa żadnych oświadczeń ani nie udziela żadnych gwarancji w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, co do zawartości tej witryny, w tym, ale nie wyłącznie, co do aktualności, dokładności, kompletności lub przydatności do określonego celu tej zawartości lub co do tego, że wynik, który może być rezultatem korzystania z witryny nie będzie zawierał błędów lub będzie wiarygodny. Odwiedzający/użytkownik zgadza się, że wykorzystanie informacji otrzymanych lub pobranych z lub za pośrednictwem tej strony jest według jego/jej własnego uznania i na jego/jej odpowiedzialność.

Po wejściu na tę stronę internetową, odwiedzający/użytkownik stron i usług internetowych GR. SARANTIS SA przyjmuje do wiadomości, że korzystanie z niej odbywa się na jego/jej własne ryzyko i że żadna ze stron zaangażowanych w tworzenie, produkcję lub publikację tej strony internetowej nie ponosi żadnej odpowiedzialności. Orientacyjnie, ale nie restrykcyjnie, stwierdza się, że ta strona internetowa nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, wynikowe lub pośrednie szkody lub koszty lub wydatki wszelkiego rodzaju (w tym honoraria adwokackie, wynagrodzenia ekspertów lub inne koszty), które mogą wynikać bezpośrednio lub pośrednio z dostępu, korzystania lub nawigacji tej strony internetowej lub pobierania jakichkolwiek materiałów, tekstów, danych, obrazów, filmów lub plików audio z tej strony internetowej, w tym, ale nie wyłącznie, wszelkich zdarzeń spowodowanych wirusem, błędem, działaniem człowieka, lub pominięciem jakiegokolwiek systemu komputerowego, linii telefonicznej, sprzętu komputerowego, oprogramowania lub wadliwego działania programu, lub jakiegokolwiek innego błędu, pominięcia lub opóźnienia w transmisji z komputera lub połączenia sieciowego.

SARANTIS SA, nie gwarantując, a więc nie będąc odpowiedzialnym, dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, że informacje i wszystkie treści są regulowane z maksymalną dokładnością, jasnością, terminowością, kompletnością i dostępnością. W żadnym wypadku, również w przypadku zaniedbania, GRUPA SARANTIS SA NIE ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone odwiedzającemu / użytkownikowi w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.

Podkreśla się, że żadna z informacji zawartych na tej stronie internetowej nie może być traktowana jako zaproszenie do inwestowania lub w inny sposób do udziału w akcjach lub innych papierach wartościowych GRUPY SARANTIS SA. Rzeczywiste wyniki i rozwój sytuacji mogą się istotnie różnić od wszelkich prognoz, opinii lub ambicji wyrażonych na tej stronie internetowej, a przeszłe wyniki cenowe jakichkolwiek przedmiotowych papierów wartościowych nie powinny być traktowane jako wiarygodny przewodnik po przyszłych wynikach.

Również w odniesieniu do informacji o produktach GRUPY SARANTIS SA, które są związane z suplementami diety, środkami higieny osobistej, dezodorantami, żelami pod prysznic, itp. , dostęp odwiedzającego do treści elektronicznych tutaj zawartych ma za zadanie informować i w żadnym wypadku nie powinien być postrzegany, bezpośrednio lub pośrednio, jako sugestia, rekomendacja, porada lub zachęta do stosowania zabiegów lub poddania się leczeniu, ponieważ strona internetowa, bez względu na to, jak bardzo specjalistyczna lub ważna, dostarcza ogólnych informacji i nie może zastąpić diagnozy lekarskiej. Użytkownik, który zdecyduje się polegać na informacjach zawartych na stronie internetowej, czyni to na własną odpowiedzialność i GRUPA SARANTIS SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez użytkownika w wyniku wykorzystania tych informacji.

 • ZAKAZ REPUBLIKACJI

Prawa autorskie dotyczące tej strony internetowej, w tym bez wyjątków wszystkich dokumentów, plików, tekstów, obrazów, grafik i akcesoriów w nich zawartych oraz w ogólnym wizerunku strony internetowej, są własnością GRUPY SARANTIS SA, z zastrzeżeniem wszelkich praw, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. GRUPA SARANTIS SA upoważnia użytkownika do kopiowania i drukowania fragmentów lub dokumentów z tej strony internetowej (z wyjątkiem treści będących w posiadaniu osób trzecich i oznaczonych jako takie) do niekomercyjnego użytku przez użytkownika, pod warunkiem, że każda kopia lub fragment tych dokumentów lub stron nabytych zachowuje wszystkie prawa autorskie lub inne oznaczenie o własności i wszelkie zastrzeżenia w nich zawarte. Wszystkie logotypy GRUPY SARANTIS SA oraz znaki towarowe nie mogą być wykorzystywane lub powielane bez uprzedniej pisemnej zgody GRUPY SARANTIS SA. O ile nie ustalono inaczej, powielanie części lub całości zawartości tej strony w jakiejkolwiek formie, w tym kadrowanie, tworzenie jakichkolwiek prac produkcyjnych w oparciu o tę stronę i / lub jej zawartość, udostępnianie na innych stronach internetowych lub systemach elektronicznego wyszukiwania, jest zabronione. Żaden link do niniejszej strony nie może być umieszczony na innej stronie internetowej bez uprzedniej pisemnej zgody GRUPY SARANTIS SA. Z wyjątkiem tej ograniczonej licencji, nic na tej stronie nie powinno być interpretowane jako gwarancja jakichkolwiek innych praw lub licencji w odniesieniu do jakichkolwiek praw autorskich, patentów lub znaków towarowych GRUPY SARANTIS SA lub jakiejkolwiek strony trzeciej. Wszystkie nazwy produktów wymienione na tej stronie są znakami towarowymi GRUPY SARANTIS, z wyjątkiem tych marek, które są wskazane jako należące do innych firm.

 • PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRZEMYSŁOWEJ

Cała zawartość tej strony internetowej, w tym między innymi teksty, nazwy, znaki towarowe, loga, grafiki, ilustracje, zdjęcia, pliki wideo lub audio oraz ogólnie wszelkie pliki stanowi własność intelektualną GRUPY SARANTIS SA i jest regulowana przez krajowe i międzynarodowe przepisy prawa autorskiego, z wyjątkiem wyraźnie uznanych praw osób trzecich. Dlatego też zabrania się powielania, ponownego publikowania, kopiowania, przechowywania, sprzedawania, przesyłania, dystrybuowania, publikowania, wykonywania, pobierania, tłumaczenia, modyfikowania w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, bez uprzedniej wyraźnej zgody GRUPY SARANTIS SA, o ile w niniejszym dokumencie nie określono inaczej. Użytkownik/odwiedzający akceptuje, że wszystko, co jest zawarte na stronach tej witryny jest zarejestrowanym znakiem towarowym lub własnością intelektualną GRUPY SARANTIS SA, lub osób trzecich (używanych po uzyskaniu licencji) i dlatego nieuprawnione użycie może skutkować karą lub grzywną.

 • PRAWO DO KORZYSTANIA Z INFORMACJI DOSTARCZONYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA

Wszystkie informacje przekazane GRUPIE SARANTIS SA przez użytkownika witryny (w tym, ale nie wyłącznie, informacje osobiste, komentarze, pomysły, pytania, techniki, fragmenty lub inne podobne informacje) nie są uważane za poufne. GRUPA SARANTIS SA może ujawniać, kopiować i wykorzystywać wszystkie lub niektóre z tych informacji do dowolnego celu bez ograniczeń. GRUPA SARANTIS SA nie będzie ograniczać wykorzystywania tych informacji dla celów rozwoju, produkcji i promocji swoich produktów.

 • STRONY INTERNETOWE I TREŚCI OSÓB TRZECICH

Niniejsza strona może zawierać treści, które są własnością osób trzecich (np. artykuły, dane lub fragmenty), a także może zawierać hiperłącza, które prowadzą do stron internetowych należących do osób trzecich. GRUPA SARANTIS SA dostarcza treści i linki do tych osób trzecich dla wygody swoich użytkowników. GRUPA SARANTIS SA nie ma żadnej kontroli nad stronami internetowymi należącymi do osób trzecich ani nad ich zawartością, do których dostęp jest możliwy z tej strony internetowej lub które są dostępne na tej stronie internetowej i w związku z tym GRUPA SARANTIS SA nie popiera, nie finansuje, nie doradza ani w żaden inny sposób nie przyjmuje odpowiedzialności za te strony internetowe lub treści należące do osób trzecich. W szczególności GRUPA SARANTIS SA nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności wynikającej z jakichkolwiek roszczeń, że treści posiadane przez osoby trzecie (publikowane na tej stronie internetowej lub jakiejkolwiek innej stronie internetowej) naruszają prawa własności intelektualnej jakiejkolwiek osoby lub naruszają jakąkolwiek odpowiedzialność wynikającą z informacji lub opinii zawartych na tej stronie internetowej lub treści posiadanych przez osoby trzecie.

 • Hiperłącza:

Mimo, że niniejsza strona może zawierać linki do innych stron internetowych, nie ponosi ona odpowiedzialności za treści i usługi innych stron internetowych, do których linki te prowadzą, ani nie gwarantuje ich dostępności. GRUPA SARANTIS SA zrzeka się jakiegokolwiek bezpośredniego lub pośredniego poparcia, zatwierdzenia, przynależności, sponsorowania lub współpracy z witrynami, do których prowadzą linki, chyba że jest to wyraźnie określone w niniejszym dokumencie. Wchodząc na tę stronę internetową, odwiedzający / użytkownik tej strony akceptuje, że GRUPA SARANTIS SA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy, które mogą powstać podczas wizyty / korzystania z witryn internetowych, do których niniejsza witryna odsyła, ponieważ taka odpowiedzialność dotyczy wyłącznie odpowiednich witryn internetowych.

 • UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA

Korzystanie z oprogramowania pobranego z tej strony internetowej odbywa się wyłącznie według uznania i oceny potencjalnego ryzyka przez użytkownika. Powinien upewnić się, że oprogramowanie, które pobiera z tej strony na swój komputer osobisty jest odpowiednie do użycia na tymże komputerze i że nie zawiera wirusów.

 • ZMIANY NA STRONIE INTERNETOWEJ - REWIZJA AKTUALNOŚCI

SARANTIS SA zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania jakiejkolwiek części lub całości serwisu internetowego w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Pomimo tego, GRUPA SARANTIS SA nie jest zobowiązany do utrzymywania aktualności serwisu internetowego. Użytkownikom tej strony internetowej nie przysługuje żadne odszkodowanie z powodu niemożności korzystania z usług oferowanych przez tę stronę.

SARANTIS SA zastrzega sobie prawo do aktualizacji informacji prawnych w dowolnym czasie i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia lub zobowiązania. Użytkownicy / odwiedzający muszą zawsze sprawdzać ewentualne zmiany, a jeśli kontynuują korzystanie z witryny, zakłada się w każdym przypadku, że akceptują zmienione warunki. W przeciwnym razie muszą oni powstrzymać się od korzystania / odwiedzania tej strony.

 • PYTANIA

Wszelkie pytania należy przesyłać pocztą elektroniczną na adres office@polipak.com.pl.

 • POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

SARANTIS SA przywiązuje dużą wagę do prywatności użytkowników serwisu oraz bezpieczeństwa ich danych osobowych. Jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie wszystkich danych osobowych, które nam Państwo przekazują. Polityka Prywatności GRUPY SARANTIS SA

 • WYBÓR DALSZYCH KONTAKTÓW Z GRUPĄ SARANTIS SA

Od czasu do czasu możemy kontaktować się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej, przekazując informacje o naszych produktach lub usługach lub o produktach i usługach spółek należących do naszej grupy i partnerów biznesowych, które mogą Państwa zainteresować (np. aktualizacje dotyczące najnowszych wiadomości). Jeśli nie chcesz otrzymywać takich informacji, możesz w prosty sposób zrezygnować z ich otrzymywania, zgodnie z Polityką Prywatności, o ile jesteś osobą fizyczną lub prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą. W przypadku osoby prawnej, możesz zrezygnować z subskrypcji, informując nas o tym w dowolnym momencie za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail: office@polipak.com.pl. W obu przypadkach istnieje możliwość wypisania się z informacyjnej wiadomości e-mail.

 • WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Polityka Cookies GRUPY SARANTIS SA

 • NIEWŁAŚCIWE ZACHOWANIE

Możemy wykorzystać informacje, które zbieramy i / lub otrzymujemy o Tobie w celu zbadania i pomocy w zapobieganiu nielegalnej działalności lub działalności, która zagraża naszej sieci lub w inny sposób zagraża świadczeniu usług na stronie internetowej.

 • ZASADY I WARUNKI

Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami i zasadami ("Warunki"), ponieważ regulują one status odbiorcy  jako Użytkownika strony udostępnianej przez GRUPĘ SARANTIS SA. Łącząc się z tą witryną i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych warunków, w wersji modyfikowanej od czasu do czasu. GRUPA SARANTIS SA może, z dowolnego powodu i bez uprzedzenia, zmienić niniejsze warunki. GRUPA SARANTIS SA dołoży wszelkich starań, aby wskazać wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie poprzez zawiadomienie na stronie głównej niniejszego Serwisu. Dalsze korzystanie z tej strony internetowej po wejściu w życie jakichkolwiek zmian w niniejszych Warunkach będzie interpretowane jako akceptacja tych zmian.

 • OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Twój status jako Użytkownika tej Witryny jest poufny i dlatego nie powinien być udostępniany żadnej innej osobie. W przypadku otrzymania nazwy użytkownika i/lub hasła lub innych informacji podczas rejestracji, Użytkownik zgadza się na zachowanie ich bezpieczeństwa i poufności oraz zobowiązuje się do poinformowania GRUPY SARANTIS SA, jak tylko dowiedzą się Państwo o jakimkolwiek nieautoryzowanym ujawnieniu lub użyciu Państwa osobistej nazwy użytkownika i / lub hasła oraz są Państwo odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody wynikające z tego nieautoryzowanego użycia lub ujawnienia.

2. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapewnienie całego sprzętu wymaganego do uzyskania dostępu do Witryny oraz za wszelkie związane z tym opłaty osób trzecich (np. opłaty za telefon i usługi internetowe).

3. Użytkownik zgadza się korzystać z tej strony wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami. W przypadku, gdy nieuprawnione korzystanie z niniejszej Strony spowoduje straty lub szkody u jakiejkolwiek osoby, która następnie złoży roszczenie przeciwko GRUPIE SARANTIS SA, zgadzasz się na rekompensatę dla GRUPY SARANTIS SA za wszelkie straty i / lub szkody wynikające z takiego roszczenia.

4. Jako użytkownik tej strony internetowej zobowiązujesz się:

- do korzystania z tej Strony zgodnie z pisemnymi instrukcjami, o których będziesz informowany przez GRUPĘ SARANTIS SA od czasu do czasu oraz do niewykorzystywania Serwisu do celów innych niż te, dla których jest on udostępniany zgodnie z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób określony w publikacjach lub ogłoszeniach GRUPY SARANTIS SA,

- Aby nie reagować świadomie lub nieumyślnie, podczas korzystania z Witryny, na postanowienia wszelkich wymogów prawnych lub regulacyjnych dowolnego właściwego organu mającego jurysdykcję nad użytkownikiem lub nad działaniami podejmowanymi przez użytkownika,

- Nie używać Strony w celu podejmowania nieautoryzowanych prób dostępu do systemów GRUPY SARANTIS SA lub sieci osób trzecich,

- Nie korzystać z Witryny w celu prowadzenia działalności gospodarczej lub innej lub angażowania się w działania, które są zabronione przez prawo,

- Aby nie używać Witryny w celu przesyłania jakichkolwiek materiałów, które są zniesławiające, obraźliwe, grożące lub które naruszają prawa osób trzecich, lub w celu powodowania zakłóceń, nękania lub niepotrzebnego niepokoju osób trzecich, lub wysyłania wiadomości, o których wiesz, że są fałszywe

- Aby natychmiast poinformować GRUPĘ SARANTIS SA w odniesieniu do wszelkich roszczeń lub działań o jakimkolwiek charakterze przeciwko użytkownikowi w związku z korzystaniem z Witryny oraz, na żądanie GRUPY SARANTIS SA, do natychmiastowego zakończenia transakcji, w związku z którą postawiono zarzut, oraz

- Aby natychmiast poinformować GRUPĘ SARANTIS SA o wszelkich zmianach, które mają wpływ na szczegóły Państwa rejestracji. Obowiązkiem użytkownika jest upewnienie się, że jego dane rejestracyjne są na bieżąco aktualizowane.

- Zobowiązać się do przestrzegania wszystkich warunków korzystania z witryny.

5. ZAKOŃCZENIE. Możesz zakończyć swoje członkostwo na tej stronie w dowolnym momencie, powiadamiając GRUPĘ SARANTIS SA.

6. GRUPA SARANTIS SA może, według własnego uznania i w dowolnym czasie, zaprzestać dostarczania Witryny lub jej części, z lub bez powiadomienia Użytkownika. W przypadku, gdy GRUPA SARANTIS SA zaprzestania dostarczania tej Witryny, Użytkownik zgadza się, że GRUPA SARANTIS SA natychmiast dezaktywuje Twój status członka i usunie wszelkie dane osobowe związane z Twoim statusem Użytkownika.

7. GRUPA SARANTIS SA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty z Państwa strony, które są związane z udostępnieniem tej strony internetowej, niezależnie od tego, czy zostały one spowodowane naruszeniem umowy, błędną interpretacją, zaniedbaniem lub jakimkolwiek innym wykroczeniem ze strony GRUPY SARANTIS SA, w tym, ale nie ograniczając się do, jakiejkolwiek utraty zysku, możliwości biznesowych, lub jakiejkolwiek przypadkowej, konsekwentnej, finansowej lub pośredniej straty lub specjalnej straty, którą użytkownik poniósł i która powstała w wyniku jakiejkolwiek odpowiedzialności GRUPY SARANTIS SA w odniesieniu do witryny lub niniejszych warunków, niezależnie od tego, czy konsultowałeś się z GRUPĄ SARANTIS SA w związku z możliwością wystąpienia takiej straty lub szkody. Dotyczy to również pracowników, agentów, firm stowarzyszonych i podwykonawców GRUPY SARANTIS SA.

8. GR. SARANTIS SA udostępnia ten serwis internetowy jako bezpłatną usługę dla swoich użytkowników.

9. Odwiedzający / użytkownik tej strony musi przestrzegać przepisów prawa greckiego, europejskiego i międzynarodowego oraz odpowiednich przepisów regulujących telekomunikację, a z drugiej strony powstrzymać się od jakiegokolwiek nielegalnego i niewłaściwego wykorzystania treści i usług tej strony. Za wszelkie szkody powstałe na tej stronie lub w Internecie, które powstaną w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z odpowiednich usług przez użytkownika / odwiedzającego, odpowiada on sam.

10. Odwiedzający / użytkownik tej strony musi przestrzegać przepisów prawa greckiego, europejskiego i międzynarodowego oraz odpowiednich przepisów regulujących telekomunikację, a z drugiej strony powstrzymać się od jakiegokolwiek nielegalnego i niewłaściwego wykorzystania treści i usług tej strony. Za wszelkie szkody powstałe na tej stronie lub w Internecie, które powstaną w wyniku niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z odpowiednich usług przez użytkownika / odwiedzającego, odpowiada on sam.

11.WARUNKI OGÓLNE

11.1. GRUPA SARANTIS SA będzie wysyłać wszelkie zawiadomienia związane z Regulaminem i korzystaniem z niniejszej Witryny za pośrednictwem poczty elektronicznej na ostatni znany adres e-mail wskazany przez Użytkownika lub pocztą na ostatni znany adres pocztowy.

11.2. GRUPA SARANTIS SA może scedować niniejszy Regulamin na osobę trzecią i / lub wyznaczyć podwykonawców, w tym zewnętrznych dostawców usług, do egzekwowania swoich praw oraz obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.

11.3. Jeżeli którykolwiek z punktów niniejszych Warunków zostanie uznany za nieobowiązujący, nie będzie to miało wpływu na ważność i możliwość zastosowania pozostałych artykułów.

11.4. Niniejsze Warunki stanowią całościową umowę pomiędzy Użytkownikiem a GRUPĄ SARANTIS SA i regulują dostęp do witryny i korzystanie z niej przez użytkownika. Niniejsze Warunki mają pierwszeństwo przed wszelkimi innymi pisemnymi umowami pomiędzy Użytkownikiem a GRUPĄ SARANTIS SA w związku z korzystaniem z niniejszego Serwisu.

11.5 W szczególności w odniesieniu do sekcji RI (Relacje Inwestorskie), oraz w innych przypadkach, gdzie ma to zastosowanie, niniejsze Warunki będą interpretowane zgodnie z Kodeksem Greckiej Komisji Rynku Kapitałowego.

11.6. Dla użytkowników poniżej 18 roku życia uznaje się za oczywiste uzyskanie uprzedniej zgody rodziców/opiekunów w każdym przypadku podania danych osobowych na stronie GRUPY SARANTIS SA.

 • PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza umowa użytkowania podlega przepisom prawa greckiego, dyrektywom i rozporządzeniom prawa europejskiego oraz odpowiednim przepisom międzynarodowym i jest interpretowana na podstawie zasad dobrej wiary, etyki transakcyjnej oraz ekonomicznego i społecznego przeznaczenia prawa. Jeśli jakieś postanowienie zostanie uznane za sprzeczne z prawem, a zatem nieważne lub bezskuteczne, automatycznie traci ono ważność, co w żadnym wypadku nie wpływa na ważność pozostałych postanowień. Żadna modyfikacja warunków niniejszej umowy nie będzie uznawana i nie będzie stanowiła jej części, jeśli nie zostanie sformułowana na piśmie i nie zostanie włączona do umowy. Sądami właściwymi do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z niniejszej umowy są sądy w Atenach w Grecji.

 

 

Change cookies consent Revoke cookies consent